Hoppa till sidans innehåll

Uppstallningsavtal 2014


Uppstallningsavtal 2014

 

Ronneby Ryttarförening (RRF), här nedan kallad hyresvärden, upplåter härmed till klubbmedlemmen...................................................-. nedan kallad hyresgästen, anvisat uppstallningsutrymme för häst, utgörande box.

 

§1. Stallhyran skall månatligen erläggas i förskott och skall vara hyresvärden tillhanda sista vardagen i varje månad. Hyressumman utgår enligt av hyresvärden fastställd taxa enl § 20.

Följande alternativ erbjuds:

Stallhyra:

* 1 häst/ponny box

* 2 balar strö

* Utsläpp

* Utfodring: frukost, lunch, eftermiddag och kvällsfodring

* Avgränsad plats på loftet

* Plats för skåp, 60*60 i skåpsrummet

* Plats i sadelkammare

* Tillgång till torkrum för täcken och andra häst tillbehör

 

Fodertillägg: Grovfoder i form av Hösilage (max 2kg ts/100 kg häst per dygn)

Kraftfoder tillhandahåller hästägaren.

 

Sommaruppstallning:

* 1 häst/ponnybox

* 2 balar strö

* Avgränsad plats på loftet

* Plats för skåp, 60*60 i skåpsrummet

* Tillgång till torkrum för hästtäcken och andra häst tillbehör

 

Stallhyran kan höjas under löpande hyrestid med hänsyn tagen till den allmänna kostnadsutvecklingen. Sådan höjning skall inte kräva uppsägning av detta avtal. Dock skall hyresvärden meddela hyresgästen höjningen senast en månad innan den skall träda i kraft. Om uppstallningen understiger en halv kalendermånad är kostnaden 100:- per dygn.

 

§2. Om hyresgästen vill behålla sin boxplats då denna inte nyttjas under sommarperioden (juni, juli och augusti) gäller sommarkallhyra enl § 20.

 

§3. I månadshyran ingår tilldelad rasthage. Fördelningen av hagar sker ytterst av personalen med uppgift att planera effektivt och säkert för både häst och personal. Rasthagar skall vid behov mockas av hyresgästen. 

 

Hyresgästen förbinder sig att enligt fastställt schema hjälpa till med:

* Utfordring och utsläpp/insläpp av hästar installade på anläggningen (helgjour)

* Tävlingar

* Arbetsdagar

* Helgjour

Detta gäller per box/häst, och inte per hästägare/fodervärd.

 

§4. Det åligger hyresgästen att se till att hästen varje dag får boxen rengjord. Hyresgästen ansvar ensam för hästens vård & skötsel.

Hyresvärden äger rätt att i samråd med ägaren flytta hästen till en annan box inom anläggningen.

I första hand skall box för hästar erbjudas hästar och box för ponny till ponny. I mån av plats kan ponny erbjudas plats i hästbox till priset av hästbox. Om brist på box för hästar uppstår skall den ponny som är minst i storlek och står i hästbox flyttas till ponnybox.

 

§5. Onormalt slitage, som exempelvis söndersparkad eller söndergnagd box debiteras hyresgästen. Vid uppsägning av avtal ska boxen besiktas och hyrestagarens tillhörigheter avlägsnas, samt så ska box och övriga utrymmen tömmas och rengöras, inklusive rasthage. Om detta inte sker krävs rengöringsavgift på 1500:-. Denna avgift betalas på samma gång som den sista hyran. Besiktningsdag måste bokas med personalen.

 

§6. Gödsel skall tömmas på gödselplattor, läggs gödsel på annan plats debiteras en gödselhanteringsavgift på 500:- per gång.

 

§7. Annat avfall än gödsel; balsnöre, hästskor, plast eller dylikt får inte slängas i gödselcontainern utan på annan anvisad plats.

 

§8. Hyresgästen ska verka för god stämning och trivsel på anläggningen. Ska se till att det är ordning och reda i samtliga utrymmen på anläggningen.

 

§9. Hyresgästen intygar i samband med undertecknandet av detta kontrakt att hästen är fullt frisk och inte har några symptom på smittsam sjukdom och att hästen är avmaskad samt vaccinerad mot influensa enligt SvRf:s TR.

 

§10. Det åtligger hyresgästen att hålla hästen försäkrad.

 

§11. Hyresgästen medger hyresvärden att i samråd med legitimerad veterinär vidta brådskande åtgärder om hästen skadas eller blir sjuk. Detta sker på hyresgästens bekostnad. Om hyresgästens häst orsakar skador skall skadan täckas av hyresgästens gällande hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingå. Hyresvärden ansvarar inte för skada/stöld på häst eller utrustning, eller skador som drabbar tredje man. All ridning, utfodring etc. som sker genom hyresgäst eller dennes ställföreträdares försorg sker på dennes ansvar.

 

§12. Anläggningskort ingår inte i hyran.

Hyresgästen som äger anläggningskort får under gällande öppettider och enligt schema, tillgång till ridhus och ridbanor, då av ridskolan/-klubben organiserad aktivitet inte pågår.

 

§13. Hyresgästen måste vara medlem i Ronneby Ryttarförening, liksom alla ryttare som regelbundet rider dennes häst.

All ridning på Ronneby Ryttarförening skall ske med säkerhetsutrustning.

 

§14. Hyresgästen äger rätt att träna hoppning på enligt ordningsföreskrifter överenskomna tider och på anvisat träningsmaterial. För omyndig ryttare gäller då att myndig medhjälpare alltid måste närvara.

 

§15. Box får inte uthyras i andra hand.

 

§16. Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter de ordningsföreskrifter som gäller på anläggningen, samt anvisningar som lämnas av stallansvarig/motsvarande.

 

§17. Om hyresgästen eller dennes medhjälpare inte fullföljer avtalet, bryter mot det eller Ronneby Ryttarförenings ordningsföreskrifter, är detta grund för uppsägning av detta kontrakt. Vid överträdelser kan Ronneby Ryttarföreningens styrelse säga upp hyreskontraktet och hyresgästen är då skyldig att senast inom 14 dagar avhämta hästen.

 

§18. Om inte betalning erlägges på förfallodagen kommer dröjsmålsränta med 25% att krävas. Om inte betalning sker senast en vecka efter förfallodagen äger hyresvärden rätt att säga upp detta avtal.

 

§19. Kontraktstiden gäller fr.o.m..................... Avtalet förlängs automatiskt.

Ömsesidig uppsägning under löpande kontraktsperiod är en kalendermånad.

Uppsägningen skall vara skriftlig. Under uppsägningsmånad gäller vanlig stallhyra. Ömsesidig force majeure gäller.

 

§20. Omfattning, kryssa efter önskade tjänser nedan, vid ändring av tjänster annan än uppsägning, kan detta göras från till den 1:a av den månad den nya tjänsten ska gälla. 

Priserna är per månad:

Box hyra Ponny box: 1800.-                     

Box hyra Häst box: 2000.-

Grovfoder tillägg ponny: 350.-

Grovfoder tillägg häst: 500.-

Insläpp (må-fre): 400.-

Kallhyra juni-augusti: 300 kr/månad. Boxhyra för häst/ponny gäller från och med den 1 september, vare sig häst är inflyttad den 1 september, eller ej. Detta gäller för häst/ponny boxar som reserverats med kallhyra betalning juni - augusti. Tilläggskostnader, först när häst är inflyttad. Vill man inte fortsätta reservera box gäller 30 dagars uppsägning.

Täckes- och benskyddsbyte: 400.-

Sommaruppstallning ponnybox: 1300.-

Sommaruppstallning hästbox: 1500.-

Helinackordering (mockning, mat, tillsyn): 150 kr/dygn

Helinackordering: 3000.- (per månad, utöver normal stallhyra, fodertillägg etc.).

Extra strö (kan köpas vid behov eller väljas här) 100.-/bal

 

Hästägare/Fodervärd  ________________________________________

Personnummer          _________________________________________

Adress                     _________________________________________

Hemtelefon               __________________  Mobil _________________

E-post                      _________________________________________

Hästens namn          ____________________________ Valack__Sto__         

Födelseår                 __________________ Ras ___________________             

Registreringsnr         __________________ Passnr _________________

Försäkringsbolag      __________________________________________

 

Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och accepteras härmed av båda parter.

 

Ronneby..........................................

 

 

.......................................................  

Ronneby Ryttarförening 

 

 

........................................................

Hyresgäst                        

 

Ronneby RF - Ridsport

Visängsvägen 10

372 38 RONNEBY

Telefon: 0702-234759

E-post: This is a mailto link, This is a mailto link

 

Uppdaterad: 05 SEP 2014 16:35
Skribent: Annika Andersson
-

Du kan känna igen en hästägare på hur det ser ut i hans bil. Stövlar, lera, hästgodis, halm, diverse skräp och en hopknölad vaxad jacka av obestämd ålder. Vanligtvis finns det också ett översta lager bestående av barn och hundar.

Helen Thomson

Postadress:
Ronneby RF - Ridsport
Visängsvägen 10
37238 Ronneby

Kontakt:
Tel: 0736-463694
E-post: This is a mailto link

Se all info